هفتمين نسل

(ادامه )

فهرست نام‌ها فهرست فامیل‌ها خانه

142. سودابه آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سودابه همسرمنوچهر برجیان پسر یدالله برجیان وانیس برجیان. منوچهر متولد شهريور 1954/2008 در بروجن.

فرزندان آنها عبارتند از:

  475 M i سیامک برجیان.
  476 M ii بابک برجیان.
  477 M iii فرهت برجیان.

143. سیف‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سیف‌الله همسرزیبا برجیان دختر مرتضی برجیان وفاطمه امینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 478 F i ندا آزاده.
  479 F ii شیوا آزاده.
  480 F iii آیدا آزاده.

144. سعادت‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سعادت‌الله همسرزهره حسینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  481 M i احسان آزاده.
  482 M ii ایمان آزاده.
  483 M iii الهام آزاده.

145. لطف‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

لطف‌الله همسرآذر برجیان "منظر" دختر مشهدی‌مصطفی برجیان وبتول برجیان.

فرزندان آنها عبارتند از:

  484 M i کاوه آزاده.
  485 M ii فرزاد آزاده.

146. اردشیر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اردشیر همسرنسرین خدیوی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  486 M i نوید آزاده.
  487 M ii روزبه آزاده.

147. ایران آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

ایران همسرمیرزاآقا صادقی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 488 M i احمد صادقی.
+ 489 M ii فیروز صادقی.
  490 M iii مسعود صادقی.
  491 M iv غلامعلی صادقی.
+ 492 F v ماهوش صادقی.
+ 493 F vi ماه‌منیر صادقی.

148. اکبر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اکبر همسرمنیر عیسی‌زاده.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 494 F i آرزو آزاده.
+ 495 M ii آرمان آزاده.
+ 496 F iii آزیتا آزاده.
+ 497 M iv آرش آزاده.

149. زهرا آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

زهرا همسرحسین‌آقا خسروی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 498 M i ارسلان خسروی.
+ 499 M ii هوشنگ خسروی.
  500 M iii شهرام خسروی.
  501 F iv افسانه خسروی.

150. اصغر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اصغر همسرنصرت‌خانم مومنی دختر محمدتقی مومنی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  502 M i کامران آزاده.
        کامران همسرزهرا بیگی.
+ 503 M ii کامبیز آزاده.
  504 M iii کامیار آزاده.
  505 F iv آتوسا آزاده.

152. نوریجان قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

نوریجان همسرحاج‌حسینقلی همتی پسر حاج‌قاسم همتی وماهرخ برجیان×.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 506 M i ابوالقاسم همتی.
+ 507 M ii هوشنگ همتی.
+ 508 M iii نادر همتی.
+ 509 F iv زمزم همتی.

153. اشرف قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اشرف همسرعبدالغنی امینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  510 F i مهری امینی.
  511 M ii غلامرضا امینی.
  512 M iii حسین امینی.
  513 F iv صدیقه امینی.
        صدیقه همسرحشمت‌الله الیاسی پسر حاج‌قدمعلی الیاسی وطلعت قدسی.
  514 M v فریدون امینی.
  515 M vi علیرضا امینی.

154. نصرت قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

نصرت همسرمرادعلی نیلیه.

فرزندان آنها عبارتند از:

  516 F i سکینه نیلیه.
  517 F ii سرور نیلیه.
  518 M iii حمید نیلیه.

Home First Previous Next Last

فهرست فاميل ها | فهرست نامها