هفتمين نسل(ادامه )

فهرست نام‌ها فهرست فامیل‌ها خانه

140. سودابه آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سودابه همسرمنوچهر برجیان پسر یدالله برجیان وانیس برجیان. منوچهر متولد 1954/08/06 در بروجن.

فرزندان آنها عبارتند از:

  468 M i سیامک برجیان.
  469 M ii بابک برجیان.
  470 M iii فرهت برجیان.

141. سیف‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سیف‌الله همسرزیبا برجیان دختر مرتضی برجیان وفاطمه امینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 471 F i ندا آزاده.
  472 F ii شیوا آزاده.
  473 F iii آیدا آزاده.

142. سعادت‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

سعادت‌الله همسرزهره حسینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  474 M i احسان آزاده.
  475 M ii ایمان آزاده.
  476 M iii الهام آزاده.

143. لطف‌الله آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

لطف‌الله همسرآذر برجیان "منظر" دختر مشهدی‌مصطفی برجیان وبتول برجیان.

فرزندان آنها عبارتند از:

  477 M i کاوه آزاده.
  478 M ii فرزاد آزاده.

144. اردشیر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اردشیر همسرنسرین خدیوی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  479 M i نوید آزاده.
  480 M ii روزبه آزاده.

145. ایران آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

ایران همسرمیرزاآقا صادقی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 481 M i احمد صادقی.
+ 482 M ii فیروز صادقی.
  483 M iii مسعود صادقی.
  484 M iv غلامعلی صادقی.
+ 485 F v ماهوش صادقی.
+ 486 F vi ماه‌منیر صادقی.

146. اکبر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اکبر همسرمنیر عیسی‌زاده.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 487 F i آرزو آزاده.
+ 488 M ii آرمان آزاده.
+ 489 F iii آزیتا آزاده.
+ 490 M iv آرش آزاده.

147. زهرا آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

زهرا همسرحسین‌آقا خسروی.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 491 M i ارسلان خسروی.
+ 492 M ii هوشنگ خسروی.
  493 M iii شهرام خسروی.
  494 F iv افسانه خسروی.

148. اصغر آزاده (خیرالله آزاده , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اصغر همسرنصرت‌خانم مومنی دختر محمدتقی مومنی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  495 M i کامران آزاده.
        کامران همسرزهرا بیگی.
+ 496 M ii کامبیز آزاده.
  497 M iii کامیار آزاده.
  498 F iv آتوسا آزاده.

150. نوریجان قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

نوریجان همسرحاج‌حسینقلی همتی پسر حاج‌قاسم همتی وماهرخ برجیان×.

فرزندان آنها عبارتند از:

+ 499 M i ابوالقاسم همتی.
+ 500 M ii هوشنگ همتی.
+ 501 M iii نادر همتی.
+ 502 F iv زمزم همتی.

151. اشرف قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

اشرف همسرعبدالغنی امینی.

فرزندان آنها عبارتند از:

  503 F i مهری امینی.
  504 M ii غلامرضا امینی.
  505 M iii حسین امینی.
  506 F iv صدیقه امینی.
        صدیقه همسرحشمت‌الله الیاسی پسر حاج‌قدمعلی الیاسی وطلعت قدسی.
  507 M v فریدون امینی.
  508 M vi علیرضا امینی.

152. نصرت قدسی (فرخ سلطان برجیان , حاج‌سیف‌الله , حاج‌مرادعلی , علی‌اکبر , برجعلی , روح‌الامین ).

نصرت همسرمرادعلی نیلیه.

فرزندان آنها عبارتند از:

  509 F i سکینه نیلیه.
  510 F ii سرور نیلیه.
  511 M iii حمید نیلیه.

Home First Previous Next Last

فهرست فاميل ها | فهرست نامها